خندان اوحدی آجیلی_10کیلویی


موجودیت کالا: کالا در انبار
چاپپست الکترونیک

پیش نمایش سریع

خندان اوحدی آجیلی .
13,600,000 ریال
تعداد:

این پسته خندان فندوقی که اونس 32 تا33 دانه خوش رویت ، وخوش دهن ، که مقدار دهن بست ونخودی آن مجاز بوده وهیچ گونه آبخندان قاطی ندارد وبه پسته آجیلی معروف است که به وزن 10 کیلو گرم خالص ارایه میگردد ومناسب آجیل فروشان است . رویت ومقدار خوش دهنی آن ، عین مطابق عکس می باشد قیمت هر کیلو صدوسی وشش هزار تومن است .

.

بالا