کله قوچی توچین _1کیلویی


موجودیت کالا: موجود نیست.
چاپپست الکترونیک

پیش نمایش سریع

کاه قوچی توچین .

این پسته درشت ترین پسته می باشد .

این پک یک کیلویی در بسته بندی پاکت کاغذی ارایه می شود .

بالا