کله قوچی 26-28 _60کیلویی


موجودیت کالا: کالا در انبار
چاپپست الکترونیک

پیش نمایش سریع

کاه قوچی 26-28 خندان .
84,000,000 ریال
75,600,000 ریال
تعداد:

این پسته خندان کله قوچی که اونس 27 یکنواخت ویکدست ، با دهن بست زیر3% و خوش دهن وبا توچین بالای 70% ومناسب آجیل فروشان است .