کله قوچی 31 دانه_1کیلویی


موجودیت کالا: کالا در انبار
چاپپست الکترونیک

پیش نمایش سریع

خندان کله قوچی 31دانه .
1,250,000 ریال
1,125,000 ریال
تعداد:

این پسته کله قوچی از غربال شده پسته های خندان کله قوچی بدست آمده که اونس حدود30تا 32 دانه می باشد ونسبت به سایر پسته های خندان کله قوچی ارزانتر وهمان طمع کله قوچی است وبسته بندی 1کیلویی پاکت کاغذی ارایه می شود .