413
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
63,000,000 ریال

کله قوچی 24- 25 دانه .

تعداد:
192
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
57,000,000 ریال

کاه قوچی 26-28 خندان .

تعداد:
143
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
57,000,000 ریال

خندان کله قوچی 31 دانه .

تعداد:
118t
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
69,000,000 ریال

کله قوچی توچین .

تعداد:
بالا